news & activity

tn news

แจ้งการขายกิจการของส่วนสาขาท่าไม้

งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลต่อเอกสารการซื้อขายและเอกสารทางบัญชีการเงิน / การชำระเงิน ช่วงระยะเวลา ก่อน / หลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารแนบไว้ท้ายจดหมายนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (กรุณาพิจารณารายละเอียดช่วงเวลาในการจัดทำเอกสารตามเอกสารแนบ)

Date : 15/06/2018

View More >>
แจ้งการควบรวมกิจการและการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เอ็น เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด

บริษัท ที.เอ็น. เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัทฯ โดยผลของควบรวมกิจการนี้ บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด จะหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล และ ใช้ชื่อ “บริษัท ที เอ็น เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด” นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

Date : 15/06/2018

View More >>
แจ้งการควบรวมกิจการและการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอ็น เมตัล เวิร์ค จำกัด และ บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ที.เอ็น เมตัล เวิร์ค จำกัด และ บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัทฯ โดยผลของควบรวมกิจการนี้ บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด จะหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล และ ใช้ชื่อ “บริษัท ที.เอ็น เมตัล เวิร์ค จำกัด” นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

Date : 15/06/2018

View More >>
ตรวจสอบรายชื่อย้อนหลังผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมสนุกทาง ปฏิทิน TN Group 2018

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิเช่น บัตร Starbuck, บัตร KFC, ตั๋วชมภาพยนต์ และอื่นๆอีกมากมาย ทุกเดือนบน ปฏิทิน TN Group 2018

Date : 23/11/2017

View More >>