Careers@TN

WELFARE

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

เบี้ยขยันเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ ขาด ลา มาสาย

ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด) กรณีไปทำงานต่างจังหวัดเป็นค่าใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่ไปทำงานให้กับบริษัทฯ ตามต่างจังหวัด

ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นสวัสดิเพื่อสร่างกำลังใจสำหรับพนักงานที่ไปทำงานนอกสถานที่ให้กับบริษัทฯ

ค่า Incentiveเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจ และ กระตุ้นการทำงานให้กับพนักงาน

ค่าน้ำมันรถ (ในพื้นที่, นอกพื้นที่)เป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือพนักงานในการดำเนินงานภายนอกบริษัทฯ

ค่าโทรศัพท์เป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือพนักงานในการประสานงานกับ บุคคล หรือ องค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน

ค่ายินดีมงคลสมรสเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานเนื่องในโอกาสวันมงคลสมรส

ค่าอนุโมทนาอุปสมบทเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานเนื่องในโอกาสวันอุปสมบท

กองทุนการศึกษาบุตรเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ และ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายพนักงานในการส่งเสียบุตรให้ได้ศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ปริญญาตรี

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเป็นสวัสดิการช่วยเหลือจาก บริษัทฯ และ จากเพื่อนพนักงาน จากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต

ประกันอุบัติเหตุพนักงานรายวัน,รายเดือนบริษัทจัดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่ม ให้แก่พนักงานคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตที่จำเป็นต้องเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ในที่ต่างๆ โดยใช้ภาหนะส่วนตัว

ประกันชีวิตระดับผู้จัดการบริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิต ทั้งแบบ ผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน ให้แก่พนักงานระดับ หัวหน้างานขึ้นไป คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์บริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิตเงินออมทรัพย์ สำหรับการเกษียญ อายุ ให้แก่พนักงานระดับ ผู้จัดการขึ้นไป ไว้ใช้ยามเกษียญ

รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปีเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีสถิติการมาทำงานสม่ำเสมอในรอบหนึ่งปี

รางวัลพนักงาน SMILE ประจำปีเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจและ สนับสนุน พนักงานในการปฎิบัติตามหลักวัฒนธรรมองค์

กองทุนสวัสดิการเงินฉุกเฉินเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานในยามฉุกเฉิน เร่งด่วน ในชีวิต ที่มีความจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย เร่งด่วน หรือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงาน และเงินสมทบจากบริษัท พนักงานจะมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ

ค่าแนะนำเพื่อนสมัครงานเป็นเงินตอบแทนพนักงานในการแนะนำเพื่อน หรือ คนรู้จักมาสมัครงานในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน

โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปีเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานเนื่องในโอกาสวันมงคลสมรส

ค่าข้าวเป็นเงินสวัสดิการ ทดแทนสำหรับพนักงานกลุ่มคลังสินค้า และ จัดส่ง ที่บริษัทฯ ไม่ได้มีข้าวกลางวันให้รับประทาน

สวัสดิการกฐินสามัคคีเป็นเงินช่วยทำบุญทอดกฐินจากบริษัทในการทำบุญร่วมกับพนักงาน
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน

ข้าวกลางวันเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานสำหรับอาหารกลางวัน

ยูนิฟอร์มบริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบให้กับพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งกาย

อุปกรณ์ Safetyบริษัทจัดให้มีสวัสดิการอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานเพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวพนักงาน

ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างไปตามลักษณะ งานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

เยี่ยมไข้พนักงานกรณีเป็นผู้ป่วยในบริษัทฯ ได้ดูแลพนักงานโดยการจัดให้มีตัวแทนพนักงาน และ ขอเยี่ยมไข้ เพื่อไปเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย

รับขวัญบุตรเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานในการคลอดบุตรทั้งพนักงานหญิง และ พนักงานชาย

รถรับ-ส่งพนักงานเป็นสวัสดิการที่บริษัทน ช่วยเหลือ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานของพนักงานในแต่ละวันซึ่งสามารถใช้บริการรถรับ - ส่งได้ทุกระดับ

ซื้อ Notebookเป็นสวัสดิการช่วยเหลือในการซื่ออุปกรณ์ Notebook เพื่อการใช้ทำงานงานของพนักงานโดยให้เป็นทรัพย์สินของพนักงานเอง

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และ กีฬาสีบริษัทจัดให้มีกิจกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ทำบุญวันเกิดประจำเดือนบริษัทจัดให้มีกิจกรรม ทำบัญวันเกิดของพนักงานโดยพนักงานทุกคนสามารถร่วมทำบุญในเดือนเกิดของตัวเอง และเพื่อนๆ ได้

เช่าสนามฟุตบอลบริษัทจัดให้มีการออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

วิปัสสนาบริษัทฯ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานได้เจริญสมาธิเพื่อมาปรับใช้ในการทำงาน

มาม่าช่วง OTเป็นสวัสดิ อาหาร ที่รับประทานได้ง่าย สำหรับพนักงานในการทำงานล่วงเวลาช่วงสองทุ่มขึ้นไป

ห้องพยาบาลบริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อให้การบริการรักษา หรือปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับพนักงาน

ลากิจเฝ้าภรรยาคลอดบุตรบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยอนุญาตให้พนักงานชายสามารถลา เพื่อดูแลภรรยาคลอดซึ่งต้องการ คนดูแลอย่างใกล้ชิด

ลาไปเลือกตั้งท้องถิ่นบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ์ของพนักงานในทางกฎหมายเลือกตั้ง โดยให้พนักงานสามารถลาไป เลือกตั้งได้

ลาเนื่องในโอกาสพิเศษบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยจัดให้พนักงานสามารถลาเพื่อกิจพิเศษที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตแค่ครั้งเดียว เช่น บวชลูกชาย ลูกรับปริญญา เป็นต้น

ซื้อสินค้าบริษัทฯ ได้ในราคาพิเศษเป็นการลดค่าใช้ให้กับพนักงานที่สนใจซื้อสินค้าบริษัทฯ ไปใช้งาน จึงสามารถให้พนักงานได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน