news & activity

แจ้งการควบรวมกิจการและการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เอ็น เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด

บริษัท ที.เอ็น. เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัทฯ โดยผลของควบรวมกิจการนี้ บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด จะหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล และ ใช้ชื่อ “บริษัท ที เอ็น เวิลด์ซัพพลาย จำกัด” นับแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ภายหลังการควบรวมและการจดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร แล้ว (วันที่ 31 สิงหาคม 2561) เอกสารด้านบัญชี การเงิน และเอกสารการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงดังนี้

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลต่อเอกสารการซื้อขายและเอกสารทางบัญชีการเงิน / การชำระเงิน ช่วงระยะเวลา ก่อน / หลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารแนบไว้ท้ายจดหมายนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (กรุณาพิจารณารายละเอียดช่วงเวลาในการจัดทำเอกสารตามเอกสารแนบ)

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริรัตน์ ศรีรัตนา แผนกบัญชี-เจ้าหนี้
Tel :  02-115-5000 ต่อ 1318
Emai : account.gl_3@tnmetalworks.com