news & activity

แจ้งการขายกิจการของส่วนสาขาท่าไม้

บริษัท เวนซ์ อิเล็คทริค จำกัด ขอเรียนแจ้งขายกิจการเฉพาะสาขาท่าไม้ ให้กับ บริษัท เอสแม็ค เอเชีย จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด " TN Group " ในการขายกิจการนี้เป็นกลยุทธ์ผสานความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทเพื่อสนองลูกค้าในทุกมิติ

ในระหว่างนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร โดยจะมีผลนับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยภายหลังการจดทะเบียนแล้วเสร็จ เอกสารด้านบัญชี การเงิน และเอกสารการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงดังนี้

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลต่อเอกสารการซื้อขายและเอกสารทางบัญชีการเงิน / การชำระเงิน
บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารแนบไว้ท้ายจดหมายนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (กรุณาพิจารณารายละเอียดช่วงเวลาในการจัดทำเอกสารตามเอกสารแนบ)

 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริรัตน์ ศรีรัตนา แผนกบัญชี-เจ้าหนี้
Tel :  02-115-5000 ต่อ 1318
Emai : account.gl_3@tnmetalworks.com