กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า
พื้นที่จอดรถ
โรงอาหาร และครัว
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงไฟฟ้า และการผลิตพลังงาน
การปะปา และระบบชลประทาน
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
หน้าหลัก / โซลูชั่น / ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล

กลุ่มบริษัททีเอ็นให้บริการด้านการจัดการระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสำหรับควบคุมคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาลดความอบอ้าวของอากาศ ลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค และควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเพื่อกำจัดเชื้อออกจากอาคาร ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ติดต่อเรา