OUR CULTURE

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท ที เอ็น กำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อน คือ บุคคลากรของทีเอ็นกรุ๊ปทุกคน ที่มีการทำงานและศักยภาพที่แตกต่างกัน บริษัทจึงวางแนวทางในการบริหารจัดการผ่านวัฒนธรรมองค์กร อันสร้างขึ้นจากการระดมความคิด จิตวิญญาณ และประสบการณ์ในการทำงานถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้บุคคลากรของทีเอ็นกรุ๊ปทุกคนเรียนรู้ เติบโต และก้าวสู่ความเป็นเลิศในสายอาชีพไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ชื่อ SMILEการแบ่งปัน และประสานงาน

 • การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • ต้องทำงานเป็นทีม
 • การแบ่งสิ่งดีให้แก่กัน และมุ่งส่งเสริมให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ
 • เคารพซึ่งกันและกัน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน

พฤติกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปัน และประสานงาน (Sharing)

การรู้จักทำงานเป็นทีม และประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่าง เต็มความสามารถ และลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งในการทำงาน การแก้ปัญหา ร่วมกัน ของทุกหน่วยงาน โดยไม่ปัดปัญหา หรือความรับผิดชอบ ไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อค้นหา วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องร่วมกัน เข้าใจ และรับผิดชอบหน้าที่ ของตนเอง และหน่วยงานของตน พร้อมยอมรับผิดและ แก้ไข ความผิดพลาดของตน ต้องเข้าใจหน้าที่ ของหน่วยงานอื่นๆ โดยต้องให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการทำงานเสมือนเป็น “ลูกค้าภายใน” ด้วย พร้อมรับการตรวจสอบเสมอมีหลักการทำงาน ว่า มีน้ำใจ พร้อมให้อภัย ให้ความเคารพ รู้จักยอมรับผิด และปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ มีจิตสำนึกรักองค์กร และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ ที่ดี ภายในหน่วยงานหรือองค์กร


คุณธรรมต้องยึดมั่น

 • ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
 • ความกตัญญูรู้คุณต้องมี
 • รู้จักรักสามัคคีและเสียสละ
 • ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
 • มุ่งที่ประโยชน์หลักเพื่อส่วนรวม
 • เคารพรักษาระเบียบวินัย

พฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม (Moral)

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มุ่งปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร เป็นผู้ที่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อสังคม มีสัจจะ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ยึดมั่นในเป้าหมาย ของส่วนรวมเป็นหลัก รู้จักประหยัด รักษาและใช้ทรัพยากร ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก มีความ เสียสละและสร้างความสามัคคีในองค์กร ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัด และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมนวัตกรรม

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ให้ค้นคว้าหาสิ่งใหม่
 • คิดเชิงบวกตลอดเวลา
 • พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อนวัตกรรมในทุกด้าน

พฤติกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม และเกิดนวัตกรรม (Innovation)

ริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิดหรือสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา เป็นระบบ การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นำปัญหามาเป็นแรงจูงใจ ในการพัฒนา และปรับปรุงการทำงานเสมอ ไม่มองปัญหาว่าเป็น ปัญหา พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานใหม่ๆ มีการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอ มีการปฏิบัติงาน โดยยึด พื้นฐานของข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่ความรู้สึกของตนเอง มีการทดลอง หรือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆร่วมกัน อยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้อย่างดีแล้ว


การเรียนรู้

 • ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
 • ความกตัญญูรู้คุณต้องมี
 • รู้จักรักสามัคคีและเสียสละ
 • ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
 • มุ่งที่ประโยชน์หลักเพื่อส่วนรวม
 • เคารพรักษาระเบียบวินัย

พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning)

ไม่อายและพร้อมยอมรับว่าไม่รู้ แต่ต้องมีความพร้อม และ กระตือรือร้น แสวงหาโอกาสของการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ มีความ “รัก” ในการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ไม่หยุดนิ่ง มุ่งมั่นใฝ่ดี การมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงาน และ การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิด ชอบอย่างเต็มที่ คือ จุดเริ่มต้นแรกของการเรียนรู้ อย่างแท้จริง ปัญหาคือ จุดเริ่มต้น ของการเรียนรู้ นำปัญหาจากการทำงานต่างๆ มาแก้ไข ค้นคว้า และเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาที่ไม่สิ้นสุดคือ การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเช่นกันเมื่อเป็นผู้รอบรู้ในงาน ต้องรักที่จะ ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นไปสู่ผู้อื่น รวบรวมเป็นองค์ความรู้ เฉพาะขององค์กร เพื่อถ่าย ทอดสู่รุ่นหลัง สู่รุ่นน้อง สู่แผนกอื่น และสู่สังคมภายนอก การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการรวบรวม สื่อสาร และถ่ายทอด เป็น องค์ความรู้ อย่างมีระบบ


ความเป็นเลิศ

 • การบริหารงานตามมาตรฐานสากล
 • การทำงานแบบเกินร้อย
 • สุดยอดในทุกด้าน
 • มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า

พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning)

การทำงานแบบเกินร้อย คือ บุคลากรทุกคน ทำงานอย่างเต็มที่ มีความเป็นเลิศด้านระเบียบวินัย คุณธรรม การทำงานและจิตสำนึก เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการและมีขั้นตอนการทำงานที่ดี และได้รับมาตรฐานระดับสากลเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคาแข่งขันได้ เป็นองค์กรที่มีการบริหาร จัดการยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส น่าเชื่อถือและพร้อมตรวจสอบ ทุกหน่วยงาน ใส่ใจลูกค้า และ เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการบริการทุกด้าน เป็นผู้นำในการ ใช้เทคโนโลยี และใช้ความรู้ใหม่ มาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล


ติดต่อเรา