วิสัยทัศน์องค์กร

เราคิด...เพื่อทุกงานอุตสาหกรรม

นโยบายด้านคุณภาพ

ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทีเอ็นกรุ๊ปในด้านคุณธรรม จิตวิญญาณ และความรู้ความสามารถ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานและการบริการ

2. มุ่งเป็นสังคมในการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ และพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในทุกด้าน

3. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

4. มุ่งดูแลใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม

5. เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน และบริหารจัดการ

6. เราจะเจริญเติบโตพร้อมกับลูกค้า โดยทุ่มเทกำลัง และความสามารถในการพัฒนาและการบริการให้กับลูกค้า

7. เราจะเติบโตทางธุรกิจ และการเงินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ติดต่อเรา