สารจากผู้บริหาร


เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นเบอร์หนึ่งในภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงพัฒนาศักยภาพขององค์กรทั้งทางด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การบริการ และรูปแบบการทำงาน ภายใต้ความท้าทายหลัก 3 ส่วนคือ


1. ทางด้านการพัฒนาภาคการผลิต เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ จากนโยบายการค้าเสรี FTA และ AEC ซึ่งทำลายกำแพงทางด้านของภาษีนำเข้า-ส่งออก เรา จึงมีความท้าทายในการพัฒนาภาคการผลิตให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ในด้านของการบริหารจัดการต้นทุนใน การออกแบบ และการผลิตสินค้า เพื่อปรับตัวให้พร้อมสำหรับแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศในกลุ่ม AEC, ประเทศจีน เป็นต้น อีกทั้งสร้างความแข็งแรง และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้นได้ในอนาคต


2. ทางด้านการขยายส่วนการขาย และการตลาดโดยจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เราจึงมีความท้าทายในการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับแบรนด์สินค้า และขยายฐานส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต


3. ทางด้านมาตรฐานของระบบบัญชี และการเงิน เนื่องจากระบบบัญชี และการเงินเป็นส่วนที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เราจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความท้าทายในการเพิ่มมาตรฐานของระบบบัญชี และการเงินให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคต

นอกจากนี้เรายังยึดมั่น และดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์เพื่อก้าวเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทย และขยายตลาดให้ครอบคลุมในตลาดอาเซียน อีกทั้งเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2562


คุณกิตติ จึงสวนันทน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)

ติดต่อเรา