ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน


คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

ช่องทางอีเมล

ช่องทางโทรศัพท์
+66(2) 115-5000

ที่อยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)


บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18/5 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91
ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 74130ในกรณีผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร

ช่องทางอีเมล
cg@tngroup.co.th

ช่องทางโทรศัพท์
+66(2) 115-5000

ที่อยู่
เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18/5 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91
ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 74130ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน

ช่องทางอีเมล
whistleblower@tngroup.co.th

ที่อยู่
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18/5 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91
ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 74130


ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือ รายละเอียดเพิมเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ติดต่อเรา